Algemene voorwaarden

[av_heading tag=’h1′ padding=’10’ heading=’Algemene voorwaarden’ color=” style=’blockquote modern-quote’ custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de webshop van Tegelcentrum & Sanitair TCS zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tegelcentrum & Sanitair TCS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tegelcentrum & Sanitair TCS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling, Tegelcentrum & Sanitair TCS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tegelcentrum & Sanitair TCS dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Tegelcentrum & Sanitair TCS zijn vrijblijvend en Tegelcentrum & Sanitair TCS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten

4. (Retour)zendingen

4.1 Artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst voor retour aanmelden, vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om het product naar ons terug te sturen waarna u het volledige betaalde bedrag terug ontvangt. Terugbetaling van de het aankoopbedrag geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van het product bij Tegelcentrum & Sanitair TCS Eventuele (verzend)kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
4.2 Uitzondering op punt 4.1 zijn artikelen die speciaal voor u besteld zijn, deze kunnen niet geretourneerd worden. In het geval van een speciaal product zal dit ook duidelijk worden aangegeven.
4.3 U bent verplicht te controleren of de bestelde artikelen overeenkomen met uw bestelling en dat deze in goede staat door u zijn ontvangen. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of per email melden aan Tegelcentrum & Sanitair TCS onder vermelding van het ordernummer en/of factuurnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Tegelcentrum & Sanitair TCS zal het artikel na overleg retour nemen of omruilen, eventuele verzend of retourkosten zijn dan voor rekening van Tegelcentrum & Sanitair TCS

5. Betalingen

5.1 Bij verzending van de artikelen dient u de betaling voorafgaand aan de zending te voldoen, dit kan per IDEAL. Bij afhalen van de artikelen kunt u de artikelen per IDEAL vooraf voldoen in de webshop.
5.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tegelcentrum & Sanitair TCS

6. Levering

6.1 De door Tegelcentrum & Sanitair TCS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 Uitzondering op punt 6.1 zijn artikelen die speciaal voor u besteld zijn, deze kunnen niet geretourneerd worden. In het geval van een speciaal product zal dit ook duidelijk worden aangegeven.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Tegelcentrum & Sanitair TCS verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Tegelcentrum & Sanitair TCS (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Tegelcentrum & Sanitair TCS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Tegelcentrum & Sanitair TCS
8.2 De administratie van Tegelcentrum & Sanitair TCS geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tegelcentrum & Sanitair TCS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tegelcentrum & Sanitair TCS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tegelcentrum & Sanitair TCS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere 2/3 overeenkomst met Tegelcentrum & Sanitair TCS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tegelcentrum & Sanitair TCS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Tegelcentrum & Sanitair TCS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

[/av_textblock]